It Kulturele Haadstêdjier stiet grôtfol ferhalen: oer ierappels, sirkusartysten, skriezen en reuzen…. At ‘st al dy ferhalen byinoar op telle soedest dan krigest in moai byld fan ús byinoar anno 2018. Mar hokker ferhalen sille wy takommend jier hearre? En yn 2020? En dernei? Tidens it Ferhalefjoer gean wy mei bern op syk nei dy […]

Oer it projekt Ferhalefjoer

It Kulturele Haadstêdjier stiet grôtfol ferhalen: oer ierappels, sirkusartysten, skriezen en reuzen…. At ‘st al dy ferhalen byinoar op telle soedest dan krigest in moai byld fan ús byinoar anno 2018. Mar hokker ferhalen sille wy takommend jier hearre? En yn 2020? En dernei? Tidens it Ferhalefjoer gean wy mei bern op syk nei dy ferhalen.

Op freed 15 novimber novimber krigesto de kâns om op skoalle in eigen ferhalemiddei of ferteljûn te organisearren. Dat kin mei ien klasse, of mei de hiele skoalle, mei âlders der by of mei it âldereinhûs om ’e hoeke… Wat jimme sels aardich fine. Wy helpe dy op wei mei materiaal en, nei winsk, in ferhaleferteller.

Werom ferhalen?

In ferhaal is foar ús brein de meast nijsgjirrige en logyske manier om kennis te ferwurkjen. Troch nei ferhalen te lústerjen en se te fertellen, leist ferbinings en learsto hoe it libben wurket. By bern is dit net oars; de ferbinings dysto leist yn dyn jongerein bepale de basis fan it brein. Dêrom is it wichtich bern oer harrensels en oer de wrâld te fertellen.

Hoe wurket dit?

Stap 1: Op syk nei dyn ferhaal

Yn it foartrajekt giet in skoalle ûnder begelieding fan in fertelcoach op syk nei harren fokus: wat wolle jimme organisearre? Foar wa en mei wa? Mear ynhâldlik: hoe kinst ferhalen ynsette yn de les? It foartrajekt wurdt gearstalt troch de skoalle en de fertelcoach, mar de útfiering kin by in spesjalist lizze; in keunstner, ynspirator, lêskonsulint, taalspesjalist ensf.

Stap 2: It Ferhalefjoer!

De fertelmiddei/-jûn sels wurdt organisearre troch de dielnimmende skoalle, mar kriget dêryn wol stipe troch de fertelcoach. De skoalle organisearret 1 middei of jûn. It oantal learlingen of learkrêften dat meidocht en it oantal minsken dat komt te sjen (oare klassen, learkrêften, âlders) ferskilt per skoalle. In link mei in projektwike, âlderjûn, festival of oars wat yn de omjouwing organisearre wurdt is goed mooglik

Jou de fonk troch!

Dochsto ek mei? Jou dyn skoalle dan no op!

FAQ

Wy fine it noch wol in bytsje lestich ferhalen te fertellen, hoe no fierder?

Elkenien kin ferhalen fertelle. Kinst bygelyks in wurkfoarm út it boek ‘Verdwalen in Verhalen’ brûke as útgongspunt. Wy kinne jimme ek linke oan in fertelcoach, dy meitinkt en tegearre de mooglikheden ûntdekt.

Moat de hiele skoalle meidwaan?

Dat is oan jimme. Meitsje it fertelmomint sa grut as jimme dat passend fine. De hiele skoalle kin meidwaan, mar ek of meardere klassen.

Kinne wy ús ferhaal ek op in oare lokaasje fertelle? (doarpshûs, tsjerke, âldereinhûs)

Fansels!

Wêr moat it ferhaal oer gean?

Kies sels in tema! Sykje in ûnderwerp wat op skoalle spilet, wat hâld jimme dwaande ? De oanlieding kin grut of lyts wêze.

Krije wy ek materiaal om mei te wurkjen?

Alle basisskoallen yn Fryslân hawwe begjin septimber it boek ‘Verdwalen in Verhalen’ krigen. Dit wurkboek kin in begjin wêze om mei it ferhaal oan de slach te gean. Elke dielnimmende skoalle kriget in Ferhaljefjoer-aksjebox mei gadgets om de jûn of middei mei te fersieren.

‘Verdwalen in Verhalen’, wat is dat?

‘Verdwalen in Verhalen’ is in boek skreaun troch Anne Graswinckel mei deryn by ‘t soad tips en line om ferhalen te fertellen. Alle basisskoallen yn Fryslân hawwe dit boek begjin septimber krigen. Net krigen? Stjoer dan in mailtsje nei kek2@keunstwurk.nl

Wa komme der nei ús ferhaal harkjen?

Jimme kinne der foar kieze de fertelmiddei /-jûn besletten te hâlden of iepen te stellen foar publyk. Yn dat lêste gefal kinne der ek frjemden komme dy ‘t troch jimme webside ynteressearre binne yn jimme ferhaal.

Mei wa kin ik kontakt opnimme foar fragen?

Fia kek2@keunstwurk.nl kinne jo al jo fragen stelle. Ek foar fragen dy’t foar harren sels sprekke. En foar fragen foar stipe of ynspiraasje.

Kostet it jild om mei te dwaan?

Nee, meidwaan is fergees.

Hoe kin ik myn ferhaal oanpasse/ôfmelde?

Jo kinne jo wizigingen trochjaan troch te mailen nei kek2@keunstwurk.nl

Moatte wy besikers ek in drankje oanbiede?

Dit mei, mat it hoecht net.

Re-opening, wat is dat?

De Re-opening is feestlik weromsjen nei al it moais dat it Kulturele Haadstêdjier Ljouwert en Fryslân brocht hat. En mei alles wat wy leart hawwe yn dit jier nei de takomst sjen hoe wy kultuer in duorsum plak jaan kinne yn de provinsje en yn it ûnderwiis.

Wa organisearret dit?

Powered by KEK2 en Lân fan taal. KEK2 is in gearwurking tusken kulturele partners yn Fryslân en is in programma dat giet oer kultuerûnderwiis mei kwaliteit.
Lân fan taal is in projekt fan LF2018.

Krij ik as keunstner ek in fergoeding?

As keunstprofessional kinst in fergoeding krije. Do kinst foar heechút trije skoallen in fergoeding krije.

Kin ik op meardere skoallen as keunstner mei Ferhalefjoer dwaande wêze?

Ja, dat kin. Mar do krigest foar op syn heechst trije skoallen in fergoeding.